Photo taken at the Dobson Museum, Miami, OK and PhotoShopped my me.

The "old" South Main bridge across the Neosho River

Miami, Oklahoma