John C. Hopkins  Lena Craig  Thomas Craig  Judge Talbot